انجمن ديرينه شناسي ايران به منظور تشويق و قدرداني از مؤلفان و مترجمان کتاب در زمينه‌هاي مختلف دانش ديرينه شناسي، کتاب‌هاي چاپ شده در سال را توسط هيأت داوران مورد بررسي قرار داده و از ميان آنها کتاب‌هايي را که امتياز کافي کسب نمايند، در مراسم اختتاميه همايش معرفي و از پديدآورندگان آنها تقدير به عمل خواهد آورد. بدين منظور از کليه مؤلفان و مترجمان کتاب در زمينه دانش ديرينه شناسي که تاريخ چاپ اثر آنها از 1399/12/1 تا 1400/7/20 مي‌باشد، درخواست مي‌نمايد دو نسخه از کتاب را براي شرکت در مسابقه انتخاب کتاب سال حداکثر تا تاريخ 1400/7/25 به دبیرخانه همايش ارسال نمايند.