محورهاي همايش:
دبيرخانه همايش مقالات ارسالی را در محور‌هاي زير پذيرا مي‌باشد:

     ريز ديرينه شناسي، ديرينه شناسي بي‌مهرگان، ديرينه شناسي مهره‌داران، ديرينه شناسي گياهي، پالینولوژی ديرينه، ديرينه شناسي اثرفسيل‌ها، بوم شناسي ديرينه، جغرافياي زيستي ديرينه، زيست چينه نگاري زيستي، سنگ چينه نگاري، چينه نگاري رخدادي، چينه نگاري ايزوتوپي، چينه نگاري سكانسي، کاربرد ديرينه شناسي در اکتشاف ذخاير هيدروکربوري و زمین باستان شناسی

 

 

زمان بندی همایش:

  • مهلت ارسال مقالات 1400/7/10
  • اعلام پذيرش مقالات 1400/7/20
  • آخرين مهلت ثبت نام در همايش 1400/7/25